Terms & Conditions

OVERZICHT

Deze website wordt beheerd door 5hellos, een initiatief van Cnote. Op de hele site verwijzen de termen "wij", "ons" en "onze" naar 5hellos. 5hellos biedt deze website aan, inclusief alle informatie, tools en diensten die op deze site beschikbaar zijn voor u, de gebruiker, op voorwaarde dat u akkoord gaat met alle voorwaarden, bepalingen, beleid en kennisgevingen die hier worden vermeld.

Door onze site te bezoeken en / of iets van ons te kopen, neemt u deel aan onze "Service" en gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de volgende algemene voorwaarden ("Servicevoorwaarden", "Voorwaarden"), inclusief die aanvullende voorwaarden en beleid waarnaar hierin wordt verwezen en / of beschikbaar via een hyperlink. Deze Servicevoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de site, met inbegrip van maar niet beperkt tot gebruikers die browsers, onderschrijvers, klanten, verkopers en / of bijdragers van content zijn.

Lees deze Servicevoorwaarden zorgvuldig door voordat u onze website bezoekt of gebruikt. Door een deel van de site te openen of te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Servicevoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden van deze overeenkomst, mag u geen toegang krijgen tot de website of diensten gebruiken. Als deze Servicevoorwaarden als een aanbieding worden beschouwd, is acceptatie uitdrukkelijk beperkt tot deze Servicevoorwaarden.

Alle nieuwe functies of tools die aan de huidige website worden toegevoegd, vallen ook onder de Servicevoorwaarden. U kunt op elk moment op deze pagina de meest recente versie van de Servicevoorwaarden bekijken. We behouden ons het recht voor om elk onderdeel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en / of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortdurende gebruik van of toegang tot de website na het plaatsen van eventuele wijzigingen houdt in dat u deze wijzigingen accepteert.

SECTIE 1 - ALGEMENE VOORWAARDEN

We behouden ons het recht voor om op elk moment service aan wie dan ook te weigeren.

U begrijpt dat uw inhoud (exclusief creditcardgegevens) onversleuteld kan worden overgedragen en (a) transmissies via verschillende netwerken kan omvatten; en (b) veranderingen om te voldoen aan en aan te passen aan technische vereisten voor het verbinden van netwerken of apparaten. Bankgegevens of creditcardgegevens worden altijd gecodeerd tijdens overdracht via netwerken.

U stemt ermee in om geen enkel deel van de Service, het gebruik van de Service of toegang tot de Service of enig contact op de website via welke de Service wordt geleverd, te reproduceren, dupliceren, kopieren, verkopen, doorverkopen of exploiteren zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons.

Alle intellectuele eigendomsrechten op deze materialen berusten bij 5Hellos en haar licentiegevers en bezoekers. Het is niet toegestaan ​​deze materialen te kopieren, (verder) te verspreiden of anderszins te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 5Hellos, behoudens eventuele afwijkingen in dwingend recht (zoals het citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

De titels die in deze overeenkomst worden gebruikt, zijn alleen voor het gemak opgenomen en zullen deze Voorwaarden niet beperken of anderszins beinvloeden.

SECTIE 2 - KOSTEN EN BETALINGEN

2.1. Vergoedingen voor services

U stemt ermee in om aan 5Hellos alle kosten te betalen voor elke Service die u aanschaft of gebruikt (inclusief eventuele toeslagen voor overschrijding), in overeenstemming met de prijzen en betalingsvoorwaarden die u voor die Service worden gepresenteerd. Waar van toepassing, wordt u gefactureerd volgens de factureringsmethode die u selecteert via uw accountbeheerpagina. Als u ervoor heeft gekozen om de kosten met een creditcard te betalen, verklaart en garandeert u dat de creditcardinformatie die u verstrekt correct is en zult u 5Hellos onmiddellijk op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen in dergelijke informatie. Door u betaalde vergoedingen worden niet gerestitueerd, behalve zoals bepaald in deze Voorwaarden of wanneer dit wettelijk verplicht is.

2.2. Belastingen

Onze vermelde prijzen zijn exclusief belastingen, heffingen, accijnzen of soortgelijke overheidsaanslagen van welke aard dan ook, zoals toegevoegde waarde, verkoop-, gebruiks- of bronbelasting, te beoordelen door elk rechtsgebied (gezamenlijk "Belastingen"), tenzij anders aangegeven. U bent verantwoordelijk voor het betalen van belastingen in verband met uw aankoop en het up-to-date houden van uw factuurgegevens.

Als we een wettelijke verplichting hebben om btw te betalen of te innen waarvoor u verantwoordelijk bent, zullen we de omzetbelasting berekenen op basis van de factuurgegevens die we over u hebben en u dat bedrag in rekening brengen (wat, als uw factuurgegevens onvolledig of onnauwkeurig zijn, het hoogste geldende tarief zijn dat dan van kracht is).

2.3. Prijswijzigingen

5Hellos kan de vergoedingen die aan u in rekening worden gebracht voor de Services op elk moment wijzigen. Als u een geregistreerde koper van ons bent, kan 5Hellos u vooraf op de hoogte stellen van wijzigingen in de tarieven.

2.4. Kosten voor overschrijding

Tenzij anders vermeld, worden eventuele door u gemaakte kosten voor overschrijding achteraf in rekening gebracht. Vergoedingen voor overschrijding die 30 dagen na facturering niet zijn betaald, worden als achterstallig beschouwd. Als u de verschuldigde vergoedingen niet betaalt, kan dit ertoe leiden dat de toepasselijke Service wordt beperkt, opgeschort of beeindigd (afhankelijk van de toepasselijke wettelijke vereisten), wat kan resulteren in verlies van uw gegevens die aan die Service zijn gekoppeld.

SECTIE 3 - PRIVACY

3.1. Privacy

Tijdens het gebruik van de Services, kunt u inhoud indienen bij 5Hellos (inclusief uw persoonlijke gegevens en de persoonlijke gegevens van anderen) (al het bovenstaande wordt uw "Inhoud" genoemd). We weten dat door ons uw inhoud te geven, u erop vertrouwt dat wij deze op de juiste manier behandelen. Het privacybeleid van 5Hellos, samen met eventuele servicespecifieke privacyverklaringen of -verklaringen (gezamenlijk "5Hellos-privacybeleid"), beschrijven hoe we uw inhoud behandelen en we gaan ermee akkoord ons te houden aan dat privacybeleid van 5Hellos.

3.1. Vertrouwelijkheid

5Hellos zal uw inhoud behandelen als vertrouwelijke informatie en deze alleen gebruiken en openbaar maken in overeenstemming met deze voorwaarden (inclusief het privacybeleid van 5Hellos). Uw inhoud wordt echter niet als vertrouwelijke informatie beschouwd als dergelijke inhoud: (a) openbaar is of wordt (anders dan door schending van deze voorwaarden door 5Hellos); (b) wettelijk bekend was bij 5Hellos voordat hij het van u ontving; (c) door 5Hellos is ontvangen van een derde zonder kennis van schending van enige verplichting jegens u; (d) onafhankelijk is ontwikkeld door 5Hellos zonder verwijzing naar uw inhoud. 5Hellos kan uw Inhoud openbaar maken wanneer dit wettelijk of wettelijk vereist is, maar alleen nadat 5Hellos, indien wettelijk toegestaan, commercieel redelijke inspanningen heeft geleverd om u op de hoogte te stellen, zodat u de mogelijkheid hebt om de verplichting tot openbaarmaking aan te vechten.

3.2 Beveiliging

5Hellos zal uw inhoud opslaan en verwerken op een manier die in overeenstemming is met de beveiligingsnormen van de industrie. 5Hellos heeft passende technische, organisatorische en administratieve systemen, beleid en procedures geimplementeerd die zijn ontworpen om de veiligheid, integriteit en vertrouwelijkheid van uw inhoud te waarborgen en om het risico van ongeautoriseerde toegang tot of gebruik van uw inhoud te verkleinen.

Als 5Hellos zich bewust wordt van enige ongeautoriseerde of onwettige toegang tot of verwerving, wijziging, gebruik, openbaarmaking of vernietiging van persoonlijke gegevens met betrekking tot uw account ("Beveiligingsincident"), zal 5Hellos redelijke stappen ondernemen om u zonder onnodige vertraging op de hoogte te stellen, maar in ieder geval binnen 72 uur na kennisname van het Beveiligingsincident. 5Hellos zal ook redelijkerwijs met u samenwerken met betrekking tot onderzoeken met betrekking tot een Beveiligingsincident bij het opstellen van vereiste kennisgevingen, en alle andere informatie verstrekken die redelijkerwijs door u wordt gevraagd met betrekking tot een Beveiligingsincident, waar dergelijke informatie niet al voor u beschikbaar is in uw account of online via updates van 5Hellos.

SECTIE 4 - UW CONTENT

4.1. U behoudt het eigendom van uw content

U behoudt het eigendom van al uw intellectuele eigendomsrechten op uw inhoud. 5Hellos claimt geen eigendom over uw content. Deze voorwaarden verlenen ons geen licenties of rechten op uw content behalve de beperkte rechten die wij nodig hebben om de services te leveren, en zoals anderszins beschreven in deze voorwaarden.

4.2 Auteursrechtclaims

Als u van mening bent dat uw werk is uitgebuit op een manier die een inbreuk op het auteursrecht vormt, kunt u 5Hellos op de hoogte stellen van claims van inbreuk op het auteursrecht.

4.3. Andere IP-claims

5Hellos respecteert de intellectuele eigendomsrechten van anderen, en we verwachten dat onze gebruikers hetzelfde doen. Als u denkt dat een gebruiker van 5Hellos inbreuk maakt op uw intellectuele eigendomsrechten, kunt u dit melden via ons online formulier.

SECTIE 5 - GEBRUIKERSCONTENT

5.1. Gebruikerscontent

De Services kunnen content weergeven die door anderen is geleverd en die geen eigendom is van 5Hellos. Dergelijke content is de exclusieve verantwoordelijkheid van de entiteit die deze beschikbaar stelt. Dienovereenkomstig bent u verantwoordelijk voor uw eigen content en moet u ervoor zorgen dat u over alle rechten en toestemmingen beschikt die nodig zijn om die content in verband met de diensten te gebruiken. 5Hellos is niet verantwoordelijk voor enige actie die u onderneemt met betrekking tot uw content  inclusief het openbaar delen ervan.

5.2. Inhoudsbeoordeling

U erkent dat 5Hellos, om naleving van wettelijke verplichtingen te waarborgen, mogelijk verplicht kan zijn om bepaalde content die bij de Services is ingediend, te beoordelen om te bepalen of deze illegaal is of in strijd is met deze Voorwaarden (zoals wanneer onwettige inhoud aan ons wordt gerapporteerd). We kunnen ook inhoud wijzigen, de toegang verhinderen, verwijderen of weigeren om content weer te geven waarvan wij denken dat deze in strijd is met de wet of deze voorwaarden. 5Hellos heeft echter verder geen verplichting om de content die naar de Services wordt verzonden, te controleren of te beoordelen.

SECTIE 6 - DIENSTEN

Bepaalde diensten zijn mogelijk exclusief online beschikbaar via de website. We behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze Services te beperken tot een persoon, geografische regio of jurisdictie. We kunnen dit recht van geval tot geval uitoefenen. We behouden ons het recht voor om de hoeveelheden van alle services die we aanbieden te beperken. We behouden ons het recht voor om elke service op elk moment te beeindigen. Elke aanbieding voor enige dienst op deze site is ongeldig waar verboden.

We garanderen niet dat de kwaliteit van enige diensten, door u verkregen informatie aan uw verwachtingen zal voldoen, of dat eventuele fouten in de Dienst zullen worden gecorrigeerd.

SECTIE 7 - OPTIONELE HULPMIDDELEN

We kunnen u toegang geven tot tools van derden die we niet controleren, noch enige controle of input hebben.

U erkent en gaat ermee akkoord dat wij toegang verlenen tot dergelijke tools "zoals ze zijn" en "zoals beschikbaar" zonder enige garantie, verklaring of voorwaarden van welke aard dan ook en zonder enige goedkeuring. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid die voortvloeit uit of verband houdt met uw gebruik van optionele tools van derden.

Elk gebruik door u van optionele tools die via de site worden aangeboden, is geheel voor uw eigen risico en discretie en u dient ervoor te zorgen dat u bekend bent met en akkoord gaat met de voorwaarden waaronder tools worden geleverd door de relevante externe aanbieder (s).

We kunnen in de toekomst ook nieuwe diensten en / of functies aanbieden via de website (inclusief de release van nieuwe tools en bronnen). Dergelijke nieuwe functies en / of services vallen ook onder deze Servicevoorwaarden.

SECTIE 8 - FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN EN WEGLATINGEN

Af en toe kan er informatie op onze site of in de Service staan ​​die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat die betrekking kunnen hebben op servicebeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, transittijden en beschikbaarheid. We behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en om informatie te wijzigen of bij te werken of bestellingen te annuleren als enige informatie in de Service of op een gerelateerde website op enig moment onnauwkeurig is zonder voorafgaande kennisgeving (ook nadat u uw bestelling hebt geplaatst) .

We zijn niet verplicht om informatie in de Service of op een gerelateerde website bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, inclusief maar niet beperkt tot prijsinformatie, behalve zoals vereist door de wet. Er mag geen gespecificeerde update- of verversingsdatum worden toegepast in de Service of op een gerelateerde website om aan te geven dat alle informatie in de Service of op een gerelateerde website is gewijzigd of bijgewerkt.

SECTIE 9 - AANVAARDBAAR GEBRUIK

9.1. Wettelijke naleving.

U verklaart en garandeert dat u zich zult houden aan alle wet- en regelgeving die van toepassing is op uw gebruik van de Services.

9.2. jouw verantwoordelijkheden

U bent verantwoordelijk voor uw gedrag, content en communicatie met anderen tijdens het gebruik van de services.

9.3. Verboden gebruik

Naast andere verboden zoals uiteengezet in de Servicevoorwaarden, is het verboden om de site of de inhoud ervan te gebruiken: (a) voor enig onwettig doel; (b) om anderen te vragen om onwettige handelingen uit te voeren of eraan deel te nemen; (c) om internationale, federale, provinciale of nationale voorschriften, regels, wetten of lokale verordeningen te schenden; (d) om inbreuk te maken op of in strijd te zijn met onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen; (e) om lastig te vallen, te misbruiken, te beledigen, te schaden, te belasteren, te belasteren, te kleineren, te intimideren of te discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap; (f) om valse of misleidende informatie te verstrekken; (g) om virussen of enig ander type kwaadaardige code te uploaden of te verzenden die zal of kan worden gebruikt op een manier die de functionaliteit of werking van de Service of van enige gerelateerde website, andere websites of internet beinvloedt; (h) om de persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of te volgen; (i) om te spammen, phishing, pharm, voorwendsel, spider, crawl of scrape; (j) voor enig obsceen of immoreel doel; of (k) om de beveiligingsfuncties van de Service of een gerelateerde website, andere websites of internet te verstoren of te omzeilen. We behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Service of een gerelateerde website te beeindigen wegens schending van het verboden gebruik.

SECTIE 10 - VRIJWARING

U stemt ermee in om 5hellos en onze moedermaatschappij, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, serviceproviders, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en werknemers te vrijwaren, te verdedigen en te vrijwaren van elke claim of eis, inclusief redelijke advocaatkosten, gemaakt door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit uw schending van deze Servicevoorwaarden of de documenten die zij door middel van verwijzing opnemen, of uw schending van enige wet of de rechten van een derde partij.

SECTIE 11 - SCHEIDBAARHEID

In het geval dat een bepaling van deze Servicevoorwaarden als onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar wordt beschouwd, is een dergelijke bepaling niettemin afdwingbaar voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, en wordt het niet-afdwingbare deel geacht te zijn gescheiden van deze Voorwaarden van Service, heeft een dergelijke bepaling geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van andere overige bepalingen.

SECTIE 12 - BEEINDIGING

De verplichtingen en aansprakelijkheden van de partijen die voor de beeindigingsdatum zijn aangegaan, blijven voor alle doeleinden na beëindiging van deze overeenkomst van kracht.

Deze Servicevoorwaarden zijn van kracht tenzij en totdat ze door u of ons worden beëindigd. U kunt deze Servicevoorwaarden op elk moment beeindigen door ons te laten weten dat u onze Services niet langer wenst te gebruiken, of wanneer u onze site niet langer gebruikt.

Als u naar ons oordeel niet voldoet, of we vermoeden dat u niet heeft voldaan aan een voorwaarde of bepaling van deze Servicevoorwaarden, kunnen we deze overeenkomst ook op elk moment beeindigen zonder opzegging en blijft u aansprakelijk voor alle verschuldigde bedragen tot en met de datum van beeindiging; en / of kan u daarom de toegang tot onze Services (of een deel daarvan) ontzeggen.

SECTIE 13 - VOLLEDIGE OVEREENKOMST

Als wij een recht of bepaling van deze Servicevoorwaarden niet uitoefenen of afdwingen, betekent dit niet dat wij afstand doen van dat recht of die bepaling.

Deze Servicevoorwaarden en alle beleidsregels of bedrijfsregels die door ons op deze site of met betrekking tot de Service zijn geplaatst, vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en ons en regelen uw gebruik van de Service, en vervangen alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, mededelingen en voorstellen , mondeling of schriftelijk, tussen u en ons (inclusief, maar niet beperkt tot, eerdere versies van de Servicevoorwaarden).

Eventuele onduidelijkheden bij de interpretatie van deze Servicevoorwaarden mogen niet worden geinterpreteerd tegen de opstellende partij.

SECTIE 14 - TOEPASSELIJK RECHT

Deze Servicevoorwaarden en eventuele afzonderlijke overeenkomsten waarbij wij u Services verlenen, worden beheerst door en geinterpreteerd in overeenstemming met de Nederlandse wetgeving.

SECTIE 15 - WIJZIGINGEN IN DE SERVICEVOORWAARDEN

U kunt op deze pagina op elk moment de meest recente versie van de Servicevoorwaarden bekijken.

We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken een deel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om onze website regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortdurende gebruik van of toegang tot onze website of de Service na het plaatsen van eventuele wijzigingen in deze Servicevoorwaarden houdt acceptatie van die wijzigingen in.

SECTIE 16 - CONTACTINFORMATIE

Vragen over de Servicevoorwaarden kunnen naar sophie@cnote.nl worden gestuurd.