Terms & Conditions voor panelleden

Door je bij 5hellos te registreren als panellid, ga je ermee akkoord dat we je gegevens gebruiken voor onze dienstverlening. Jouw 5hellos panellidmaatschap en deelname aan enquetes is geheel vrijwillig en kan op elk moment op jouw verzoek worden beëindigd.

Wij gaan zorgvuldig met jouw gegevens om en benaderen je alleen voor deelname aan marktonderzoek of voor panel gerelateerde zaken. Dit betekent dat we nooit zullen proberen om je iets te verkopen en jouw gegevens niet zullen doorgeven of verkopen aan derden.

Als je deelneemt aan marktonderzoek in de vorm van een groepsdiscussie of interview, worden jouw naam en alle andere persoonlijke informatie die nodig is voor het onderzoek, zoals geslacht, leeftijd en interesses, alleen bekendgemaakt aan de mensen die direct betrokken zijn bij het onderzoek. Deze gegevens zijn alleen voor intern gebruik en worden na het onderzoek vernietigd. Er worden geen verdere persoonlijke gegevens doorgegeven waardoor je als individu kan worden herkend of benaderd.

Van de interviews en focusgroepen waaraan je deelneemt worden beeld- en geluidsopnames gemaakt. Deze opnames zijn uitsluitend bedoeld om de resultaten van het onderzoek te rapporteren en voor intern gebruik in het kader van dat onderzoek bij de eindklant. Het beeld- en geluidsmateriaal wordt niet getoond aan mensen die niets met het doel van het onderzoek te maken hebben. Als we afbeeldingen willen gebruiken voor marketingdoeleinden, is dit altijd in overleg.

Als je lid bent van ons panel, ga je akkoord met de volgende regels:

● De informatie die je tijdens onderzoeken ontvangt, is vertrouwelijk en mag niet worden doorgegeven, doorgestuurd of commercieel geexploiteerd;

● Bent je persoonlijk verbonden met de opdrachtgever van het onderzoek (of bent je een directe concurrent van de opdrachtgever) omdat je of iemand uit jouw naaste persoonlijke groep hier werkt, dan moet je dit zelf aangeven. Na overleg wordt besloten of jouw deelname wordt geaccepteerd.

● De vragen die bepalen of je in aanmerking komt voor deelname aan het onderzoek, moeten altijd naar waarheid worden beantwoord. Dit geldt ook voor de algemene informatie die we je vragen om met ons te delen bij het aanmelden.

● Bij toelating tot een studie wordt van je verwacht dat je zelf deelneemt aan de studie (en niet iemand anders).

● Ben je toegelaten tot een studie, maar kun je dat niet meer, dan moet je ons zo snel mogelijk telefonisch doorgeven. Als dit minder dan 24 uur van tevoren is, verwachten we jouw actieve hulp bij het vinden van een vervanger.

● Iedereen kan zich aanmelden voor het 5hellos-paneel. 5hellos kan de registratie van nieuwe deelnemers tijdelijk stopzetten en / of de registratie van nieuwe leden op elk moment weigeren;

● 5hellos en zijn vertegenwoordigers zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van deelname aan marktonderzoek studies of onvermogen om deel te nemen.

● Voor elke ingevulde enquete waaraan je  als panellid deelneemt, wordt € 15,00 aan shoptegoed toegevoegd aan jouw account. De som van het gespaarde bedrag wordt driemaandelijks uitbetaald in de vorm van een cadeau kaart.

Als je te laat bent voor een onderzoek, behouden wij ons het recht voor om jouw vergoeding volledig te weigeren.

Indien (eventueel achteraf) blijkt dat je je niet aan bovenstaande regels houdt, wordt de toegezegde vergoeding niet uitgekeerd en / of wordt de betaalde vergoeding teruggevorderd. We zullen onze klanten hierover informeren.

Versie: deze regels zijn voor het laatst gewijzigd op 23 september 2020.

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van door 5hellos benaderde panelleden, die deelnemen aan enquetes georganiseerd door 5hellos, en bezoekers van de (mobiele) website www.5hellos.com.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Cnote, Albert Hahnplantsoen 18 1077 BM Amsterdam, is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Contact met ons opnemen?

Je kunt contact opnemen met 5hellos via

● E-mail: 5hellos@cnote.nl

● Telefoon: +31 20 21 57485

● Post: Cnote, Albert Hahnplantsoen 18 1077 BM Amsterdam

Welke persoonsgegevens verwerken we?

Als panellid doe je mee aan marktonderzoek. Wij organiseren marktonderzoek voor bedrijven en organisaties die willen weten wat de consument bezighoudt en de mening van de consument willen peilen. Dit doen we via online paneldiscussies met panelleden en via online vragenlijsten.

Daarnaast verwerken wij bij het benaderen van potentiele panelleden persoonsgegevens. Dit kunnen de volgende persoonsgegevens zijn:

● Jouw naam

● Jouw geboortedatum

● Jouw adres, telefoonnummer en e-mailadres

● Jouw geslacht

● foto's en video's van marktonderzoek waaraan je deelneemt

● antwoorden op vragen uit marktonderzoek waaraan je deelneemt

● antwoorden op screener vragen om je te kunnen benaderen voor deelname aan marktonderzoek

● informatie over jouw interesses en voorkeuren

● financiele gegevens (in verband met de betaling van vergoedingen voor deelname aan studies)

● inloggegevens en wachtwoord

Wanneer voor deze verwerkingen jouw uitdrukkelijke toestemming vereist is, zullen wij je dit vooraf vragen (bijvoorbeeld in het geval van pr gegevens over jouw culturele achtergrond, gezondheid, religie en politieke voorkeur verwerken) en pas daarna deze gegevens verwerken. Die toestemming kunt je altijd weer intrekken.

 

Voor welke doeleinden verwerken wij jouw persoonsgegevens?

 Jouw persoonsgegevens kunnen worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

 ● om per e-mail contact met je op te nemen om deel te nemen aan marktonderzoek

 ● om telefonisch of via Whatsapp contact met je op te nemen om deel te nemen aan marktonderzoek

 ● om ervoor te zorgen dat je kunt deelnemen aan marktonderzoek

 ● om de resultaten van die marktonderzoeken aan onze klanten te kunnen rapporteren

 ● om de resultaten van het selectieproces te kunnen rapporteren aan onze klanten

 ● om je in de toekomst toegang te verlenen tot onze website en app, al dan niet op basis van jouw registratie als gebruiker

 ● om je vergoedingen te kunnen betalen voor deelname aan marktonderzoek

 ● om je een nieuwsbrief, gebruikersinformatie of servicebericht te sturen

 ● om te voldoen aan onze wet- en regelgeving en om geschillen te behandelen

 ● om de kwaliteit, veiligheid en gebruiksvriendelijkheid van onze (mobiele) website te verbeteren en fraude tegen te gaan

 Jouw persoonsgegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan hierboven vermeld.

 Wat zijn de juridische gronden van 5hellos voor het verwerken van jouw persoonlijke gegevens?

 5hellos verwerkt jouw persoonsgegevens omdat het, in de woorden van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, een "gerechtvaardigd belang" heeft. Dit betekent dat wij jouw gegevens mogen verwerken omdat het noodzakelijk is voor onze bedrijfsvoering, zolang jouwprivacybelangen niet in het gedrang komen. Dat doen we ook in het belang van onze klanten. Als we jouw toestemming nodig hebben voor de verwerking van bepaalde persoonsgegevens, zullen we die gegevens pas verwerken nadat we jouwtoestemming hebben gekregen en zullen we stoppen als je die toestemming intrekt.

 Het delen van jouw persoonlijke gegevens met derden

 Als je als panellid deelneemt aan marktonderzoek, kunnen jouwgegevens, inclusief geluids- en beeldopnames, worden gedeeld met onze klanten. Wij delen alleen gegevens die relevant zijn voor deelname aan het marktonderzoek waarvoor je bent uitgenodigd en / of waaraan je deelneemt.

 Gegevensverwerking in binnen- en buitenland

 Jouw persoonsgegevens worden opgeslagen en verwerkt in Nederland of in landen waarvoor dit volgens de Nederlandse wet is toegestaan.

 

Gegevensverwerkers

 Wanneer wij gebruik maken van de diensten van derden voor de doeleinden vermeld in deze Privacyverklaring en deze derden toegang hebben tot jouwpersoonsgegevens bij het uitvoeren van de betreffende dienstverlening, hebben wij de nodige contractuele en organisatorische maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat jouw gegevens uitsluitend worden verwerkt voor de doeleinden die hier worden beschreven.

 Cookies

 We gebruiken cookies op onze website. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op jouw computer, jouw telefoon of jouw tablet worden opgeslagen. Ze kunnen die apparaten niet beschadigen.

 Wij gebruiken functionele cookies, die ervoor zorgen dat functies zoals registratie en inloggen op de website naar behoren kunnen functioneren.

 We gebruiken analytische cookies om statistieken van de gebruikers van de website te verzamelen. Dit doen we met Google Analytics. De verkregen informatie wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Meer informatie vindt je in het privacybeleid van Google en het privacybeleid van Google Analytics.

 Door gebruik te maken van social media cookies maken we functionaliteiten van social media zoals Facebook, Twitter en LinkedIn mogelijk.

 Je kunt altijd zelf beslissen of je cookies wilt accepteren of weigeren. Bij jouw (eerste) bezoek aan onze website krijgt je demogelijkheid om cookies te accepteren of te weigeren. Je kunt die keuze later aanpassen wanneer je maar wilt.

 Als je geen cookies wilt toestaan, pas dan jouw browserinstellingen aan. Ook kunt je reeds geplaatste cookies verwijderen. Als je echter geencookies wilt gebruiken, werkt de website mogelijk niet correct en kunt je zich mogelijk niet registreren of inloggen. Je kunt ook problemen ondervinden bij het invullen van online vragenlijsten. Hoe je jouw instellingen kunt aanpassen, verschilt per browser. Zoek hiervoor in de help-functie van jouw browser.

 Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan, wettelijk verplicht en / of noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard, is dus afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per doel verschillen.

 Jouw rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens.

 Je heeft het recht om ons te verzoeken om inzage in welke persoonsgegevens wij van je verwerken. Je kunt ook verzoeken om rectificatie of verwijdering van die persoonsgegevens, of om beperking van de verwerking van die gegevens. Daarnaast heeft je het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens en het recht op overdraagbaarheid van jouwgegevens. Je kunt hiervoor een bericht met jouw naam en contactgegevens sturen naar 5hellos@cnote.nl. Bij jouw verzoek moet je zoveel mogelijk aangeven om welke persoonsgegevens het gaat. Wij reageren binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctieverzoek. In het geval van een verzoek om verwijdering, zullen we de relevante persoonsgegevens zo snel mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover dat de wet ons verplicht om de relevante persoonsgegevens te bewaren of dat er andere dringende redenen zijn die tegen verwijdering zijn. We sturen je een bevestigingsbericht na het uitvoeren van een verwijderingsverzoek. Indien wij de betreffende persoonsgegevens niet (gedeeltelijk) hebben verwijderd, sturen wij je een bericht waarin wij uitleggen waarom jouw verzoek niet(volledig) kon worden ingewilligd. Als we niet of niet volledig kunnen bepalen op welke persoonsgegevens jouw verzoek betrekking heeft, kunnen we je vragen jouwverzoek nader te specificeren. Wij schorten de uitvoering van het verzoek dan op totdat je ons de nadere specificatie heeft verstrekt.

 Je heeft altijd het recht om een ​​klacht over de verwerking van jouw persoonsgegevens in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of bij de rechter. Meer informatie hierover vind je hier.

 Verandering en versie

 Wij kunnen deze privacyverklaring wijzigen of aanpassen. We raden je daarom aan om regelmatig deze Privacyverklaring te lezen voorwijzigingen. Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 23 september 2020.